foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wykaz podręczników

ftp://ftp.wodip.opole.pl/nowa strona/Wykaz podręczników SP Leśnica.pdf

Róg obfitości Era laminowany

Serdecznie zapraszamy uczniów klas pierwszych wraz z rodzicami o godz. 8.30 na salę gimnastyczną. Podpisane rogi obfitości (tyty) można złożyć na przygotowanych stolikach.

Pozostali uczniowie klas II - VIII nowy rok szkolny rozpoczynają zgodnie z planem lekcji, który umieszczony jest na stronie i spotykają się z wychowawcami w swoich salach. Pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Pomyślności w NOWYM ROKU SZKOLNYM! 

 

 KOMUNIKAT

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

       Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

     Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

   W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów, wdrażam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych, które będą dostępne na stronie www.sp.lesnica,pl. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

   Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

     Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej aktualnej formy kontaktu.
 2. Rodzice do szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
 3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
 5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
 7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza obszarem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
 8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela
  o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 9. Uczniów obowiązuje noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek w salach lekcyjnych.
 10. Wyznaczone przez dyrektora osoby będą dokonywały codziennego pomiaru temperatury każdemu uczniowi i pracownikowi przed wejściem do budynku szkoły.
 11. Rodzic,w razie konieczności wejścia na teren szkoły, przychodzi w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystaniez płynu dezynfekcyjnego znajdującego się
  w dozowniku bezdotykowym przy wejściu
  głównym do placówki.
 12. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych
  z materiałów pluszowych lub tkanin.
 13. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 14. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej bez wyraźnej potrzeby.
 15. Uczniowie do odwołania nieprzebierają się w szatni.
 16. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 17. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
  1. I.Uczniowie do szkoły będą wchodzili wyznaczonymi stałymi wejściami: uczniowie klas „A” i dojeżdżające dzieci z innych klas wejściami od strony ul Krasowskiej, uczniowie klas „B” wejściami do budynku głównego od strony boiska asfaltowego,

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic odbierający dzieckoze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta, ewentualnie rękawiczki.
 2. Rodzic oczekuje na dziecko na zewnątrz szkoły, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 3. Nauczyciellub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko (w szczególności kl. I) do wyjściai odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem szkoły myje ręce.
 4. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
 5. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od wychowawcy/nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 6. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach udaje się do wyznaczonego wyjścia w celu opuszczenia szkoły.

   Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

„BHP w czasie koronawirusa”

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

 

e dziennik

Co zagraża dzieciom na wsi?

MK certyfikat 184

2021 Copyright SP Leśnica Rights Reserved