foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wykaz podręczników

ftp://ftp.wodip.opole.pl/nowa strona/Wykaz podręczników SP Leśnica.pdf

 Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

do klasy I szkoły podstawowej

Podstawa prawna:

Zasady przyjęć do klas I w Szkole Podstawowej im. Obrońcó1) Góry Chełmskiej w Leśnicy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśnica, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),
  • Uchwały NR XXVIII/144/17 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśnica, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
    • Zarządzenia Nr 0050.154.2020 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych.

Uwaga: Rodzice dziecka/prawni opiekunowie dziecka/ osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu do szkoły.

 

Wypełnione zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 ( Leśnica, ul. Zdzieszowicka 23 tel. 77 4615330).

Wzór Zgłoszenia poniżej lub można odebrać w sekretariacie szkoły.

 

Do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie Zgłoszenia rodziców kandydata:

Nazwy miejscowości
w obwodzie SP w Leśnicy
Leśnica
Kadłubiec
Wysoka
Dolna
Góra Św. Anny
Poręba
  1. 7 – letnie (urodzone w 2013)– objęte obowiązkiem szkolnym - Zgłoszenie    dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy na rok szkolny 2020/2021; składanie zgłoszeń w terminie od 10.02.2020 do 28.02.2020
  1. 6 – letnie (urodzone w 2014)– zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć nauką w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno­‑pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - Zgłoszenie dziecka do klasy I do Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy na rok szkolny 2018/2019; składanie wniosków  w terminie od 10.02.2020 do 28.02.2020

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy informuje,

że rozpoczyna się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

 

 Postępowanie rekrutacyjne 02.03.2020 r. do 16.03.2020 r.,

 
postępowanie uzupełniające od dnia 04.05.2020 r. do dnia 15.05.2020 r.
 

Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami do klasy I szkoły podstawowej, mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy na rok szkolny 2020/2021 należy złożyć w terminie od 02.03.2020 r. do 16.03.2020 r.

 

Wzór Wniosku poniżej lub można odebrać w sekretariacie szkoły.

 

  • Terminy naboru określonoNr 0050.154.2020 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych.
  • W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.  

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im.  Obrońców Góry Chełmskiej oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określono w Uchwale NR XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27.02. 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśnica, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów


Pliki do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły

Dyrektor

mgr Barbara Górna

 Pliki do pobrania

Pobierz zgłoszenie .pdf

Pobierz wniosek .pdf

Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Leśnicy- zał nr 1 (z obwodu szkoły)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Leśnicy- zał. nr 2 (spoza obwodu)

 

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 

  

Zarządzenie Burmistrza z dnia 15 stycznia 2020 r. - harmonogram

 

Kryteria

e dziennik

Co zagraża dzieciom na wsi?

MK certyfikat 184

2020 Copyright SP Leśnica Rights Reserved