foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

do klasy I szkoły podstawowej

 

Zasady przyjęć dzieci do oddziałów klasy I

Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy na rok szkolny 2021/2022

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnicy informuje, że rozpoczynają się zapisy  do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 dzieci urodzonych w 2014 r. i zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Leśnicy.

Uwaga: Rodzice dziecka/prawni opiekunowie dziecka/ osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu do szkoły.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.)

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe).

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –przepisy wprowadzające ustawę -Prawo Oświatowe,

  • Uchwała NR XXVIII/144/17 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśnica, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

  • Zarządzenia Nr 0050.307.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych.

Miejsce zamieszkania kandydata. W rekrutacji do szkół podstawowych istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny–Dz. U. z 2020r. poz. 1740). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Zasady przyjęć

Do klas I w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są:

-dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,

-dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców (jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej),

- dzieci starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczonorozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

Miejsce zamieszkania kandydata

W rekrutacji do szkół podstawowych istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny–Dz. U. z 2020r. poz. 1740). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Nazwy miejscowości
w obwodzie SP w Leśnicy

Leśnica

Kadłubiec

Wysoka

Dolna

Góra Św. Anny

Poręba

-Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Termin składania zgłoszeń: od 01.02.2021 r. do 28.02.2021 r.

Rodzice/opiekunowie prawni pobierają zgłoszenie w szkole lub ze strony internetowej szkoły www.sp.lesnica.pl w zakładce REKRUTACJA.

Wypełnione zgłoszenia należy złożyć w Szkole Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej (47 -150 Leśnica, ul. Zdzieszowicka 23).

Kandydaci spoza obwodu

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne: od 02.08.2021 r. do 05.08.2021 r.,

postępowanie uzupełniające: od dnia 18.08.2021 r. do dnia 24.08.2021 r.

-Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca na podstawie wniosku złożonego do dyrektora szkoły w terminie od 2 sierpnia 2021r.do 5 sierpnia 2021 r. (Terminy naboru określono w Zarządzeniu Nr 0050.307.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych).

-Rodzice/opiekunowie prawni pobierają wniosek w szkole lub ze strony internetowej szkoły www.sp.lesnica.pl w zakładce REKRUTACJA.

Wypełnione zgłoszenia należy złożyć w Szkole Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej (47 -150 Leśnica, ul. Zdzieszowicka 23).

-Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską w Leśnicy (Uchwała NR XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27.02. 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśnica, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów).

-Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dołączają określone w uchwale Rady Miejskiej w Leśnicy oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

-Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.151, ust. 3 ustawy Prawo oświatowe).

-Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

-Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa wyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

-W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
-Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im.Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy

mgr Barbara Górna

Dokumenty dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 

Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej 

Potwierdzenie przez rodziców lub opiekunów prawnych woli zapisu dziecka do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej (spoza obwodu)

Oświadczenie

 

Inne do pobrania:

- WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKAUCZNIA NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z OBJĘCIA DZIECKA/UCZNIA NAUKĄ JĘZYKA JĘZYKA MNIEJSZOŚCI

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na religie/etykę

 

Poniżej publikujemy dokumenty w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz informacje określające kryteria rekrutacji na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego.

Zarządzenie Burmistrza z dnia 21 stycznia 2021 r. - harmonogram

 

Kryteria

0B22A1B8 D7EC 47DD A4E8 C5E4271451C6

e dziennik

Co zagraża dzieciom na wsi?

MK certyfikat 184

2021 Copyright SP Leśnica Rights Reserved