foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

do klasy I szkoły podstawowej

Komunikat, zarządzenia i dokumenty

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018

Zapisy trwają od 13.02.2017r. do 31.03.2017r.,

postępowanie uzupełniające od dnia 02.05.2017 r. do dnia 08.05.2017 r.

Wypełnione zgłoszenia/wnioski należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku  w godzinach 0d 7.00 do 15.00

Uwaga: Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

Podstawa prawna: art. 40 §1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.59)

Zgłoszenia/wnioski należy pobrać klikając odpowiedni link lub odebrać  w sekretariacie szkoły:

Do klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się:

- na podstawie zgłoszenia z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej

Nazwa  miejscowości w obwodzie SP w Leśnicy
Leśnica
Kadłubiec
Wysoka
Dolna
Góra Św. Anny
Poręba


Pliki do pobrania

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych będą wywieszone  na tablicy ogłoszeń szkoły.

Z poważaniem 

dyr. Barbara Górna

Zarządzenie

Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy

z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie  naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy zarządza się co następuje

§ 1

Przyjmuje się  z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, które:

  1. w roku kalendarzowym 2017 kończą 7 lat (rocznik 2010) – załącznik nr 1 – zgłoszenie    dziecka do Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy na rok szkolny 2017/2018; składanie zgłoszeń w terminie od 21.03.2017 r.  do 31.03.2017r.,
  2. w  roku kalendarzowym 2017 kończą 6 lat (rocznik 2011)  i decyzją rodzica wcześniej rozpoczną naukę  w szkole podstawowej -załącznik nr 2zgłoszenie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy na rok szkolny 2017/2018; składanie wniosków  w terminie od 21.03.2017 r. do 31.03.2017r.:
  3. korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć nauką w szkole podstawowej,

albo

  1. nie korzystały w roku szkolnym 2016/2017 z wychowania przedszkolnego ale posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno­‑pedagogiczną.

§ 2

Jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami (do liczby 50) w dalszej kolejności przyjmowane będą dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły- załącznik nr 3 -  wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy na rok szkolny 2017/2018 po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Składanie wniosków  w terminie od 21.03.2017 r. do 31.03.2017r.:

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący. Ustalonym kryteriom przyznaje się określoną liczbę punktów na podstawie  dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

§ 3

Terminy naboru określono w Zarządzeniu Nr 0050.240.2017 Burmistrza Leśnicy z dnia 9 marca 2017 r.  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych.

§ 4

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im.   Obrońców Góry Chełmskiej na rok szkolny 2017/2018 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określono w  Uchwale NR XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia dokumentów  niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy oraz przez umieszczenie na stronie internetowej szkoły.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

mgr Barbara Górna

Dokumenty dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Poniżej publikujemy dokumenty w sprawie harmonogramu czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz informacje określające  kryteria rekrutacji na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego.

   
  20.01.2018 Ferienhaus Ostsee

e dziennik

Co zagraża dzieciom na wsi?

gora grosza 170 na 234

MK certyfikat 184

trzmiel maly 160

tauron maly

2018 Copyright SP Leśnica Rights Reserved