foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 Zarządzenie Burmistrza z dnia 5 marca 2018 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

do klasy I szkoły podstawowej

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.59)

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy informuje,                  

                  że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Zapisy trwają od 19.02.2018 r. do 09.03.2018 r.,

postępowanie rekrutacyjne od dnia 12.03.2018 r. do dnia 30.03.2018 r.

postępowanie uzupełniające od dnia 02.05.2018 r. do dnia 10.05.2018 r.

Uwaga: Rodzice dziecka/prawni opiekunowie dziecka/ osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem ( art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe) są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu do szkoły.

Wypełnione zgłoszenia/wnioski należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku               w godzinach od 7.00 do 15.00 ( Leśnica, ul. Zdzieszowicka 23 tel. 77 4615330).

Wzór Zgłoszenia/Wniosku można pobrać klikając odpowiedni link ze strony szkoły www.sp.lesnica.pl lub odebrać w sekretariacie szkoły.

Przyjmowanie do klasy pierwszej :

Do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie Zgłoszenia rodziców kandydata ( wzór Zgłoszenia w załączniku nr 1 i 2):

  1. 7 – letnie (urodzone w 2011)– objęte obowiązkiem szkolnym - Zgłoszenie    dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy na rok szkolny 2018/2019; składanie zgłoszeń w terminie od 19.02.2018 r. do 09.03.2018 r.

  1. 6 – letnie (urodzone w 2012)– zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć nauką w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno­‑pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - Zgłoszenie dziecka do klasy I do Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy na rok szkolny 2018/2019; składanie wniosków  w terminie od 19.02.2018 r. do 09.03.2018 r.

Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami do klasy I szkoły podstawowej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący  -  Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy na rok szkolny 2018/2019 po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Składanie wniosków  w terminie od 19.02.2018 r. do 09.03.2018 r.

Terminy naboru określonoZarządzeniu Nr 0050.343.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych.

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im.  Obrońców Góry Chełmskiej na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określono w Uchwale NR XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśnica, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Nazwa  miejscowości w obwodzie SP w Leśnicy
Leśnica
Kadłubiec
Wysoka
Dolna
Góra Św. Anny
Poręba


Pliki do pobrania

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych będą wywieszone  na tablicy ogłoszeń szkoły.

Z poważaniem 

dyr. Barbara Górna

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Poniżej publikujemy dokumenty w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz informacje                                 określające kryteria rekrutacji na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego.

   
  18.11.2018 Ferienhaus Ostsee

e dziennik

Co zagraża dzieciom na wsi?

MK certyfikat 184

trzmiel maly 160

tauron maly

2018 Copyright SP Leśnica Rights Reserved