foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wykaz podręczników

ftp://ftp.wodip.opole.pl/nowa strona/Wykaz podręczników SP Leśnica.pdf

 Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

do klasy I szkoły podstawowej

            Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy informuje, że rozpoczyna się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

Podstawa prawna:

Zasady przyjęć do klas I w Szkole Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśnica, zostały przygotowane w oparciu
o zapisy:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),
  • Uchwały NR XXVIII/144/17  Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśnica, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
    • Zarządzenia Nr 0050.22.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych.

 

Uwaga: Rodzice dziecka/prawni opiekunowie dziecka/ osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu do szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkole podstawowej prowadzone jest przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły w terminach określonych
w harmonogramie.

Serdecznie zapraszamy do zapisów dzieci  do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020
w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00 (
Leśnica, ul. Zdzieszowicka 23 tel. 77 4615330).

Wzór zgłoszenia / wniosku / potwierdzenia przez rodziców lub opiekunów prawnych woli zapisu dziecka do klasy, pierwszej można pobrać klikając odpowiedni link ze strony szkoły www.sp.lesnica.pl lub odebrać w sekretariacie szkoły.Do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców kandydata ( wzór Zgłoszenia w załączniku nr 1, 3):

  1. 7 – letnie (urodzone w 2012)– objęte obowiązkiem szkolnym - Zgłoszenie  dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy na rok szkolny 2019/2020;
  1. 2)6 – letnie (urodzone w 2013)– zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało
    z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć nauką w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno­‑pedagogicznej
    o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;
Nazwy  miejscowości  w obwodzie SP w Leśnicy
Leśnica
Kadłubiec
Wysoka
Dolna
Góra Św. Anny
Poręba

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęci do klasy I szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie wniosku rodziców (Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy na rok szkolny 2018/2019- wzór w załączniku Nr 2, 3).

 

Terminy naboru określonoZarządzeniu Nr 0050.343.2018 Burmistrza Leśnicy                        z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych.

1). Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:

zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu, na podstawie pisemnego 
zgłoszenia rodziców  (prawnych opiekunów), złożonego w sekretariacie szkoły 
od 18 lutego do 8 marca 2019 r.

zamieszkałe poza obwodem szkoły  jeśli w szkole są wolne miejsca – 
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – na podstawie pisemnego wniosku rodziców ( prawnych opiekunów), 
 złożonego w sekretariacie szkoły 
 od 1 do 15 marca 2019 r.

2) Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną o przyjęcie do szkoły
do 2 kwietnia 2019 r

3) W postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów spoza obwodu szkoły brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Określa jeUchwala NR XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśnica, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

4) W dniu   do 4 kwietnia 2019 r. – nastąpi ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego –  podanie wiadomości publicznej listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych. 
Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

5) Do 12 kwietnia 2019 r.– potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) 
kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

6) Do dnia 16 kwietnia 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości – listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

7) Jeśli szkoła po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające –
od 
2 maja 2019 r. do 11 czerwca 2019 r.


Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się
z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym na wniosek rodziców kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dyrektor

mgr Barbara Górna 

Pliki do pobrania

 

  

Zarządzenie Burmistrza z dnia 24 stycznia 2019 r. - harmonogram

 

Kryteria

   
  16.12.2019 Ferienhaus Ostsee

e dziennik

Co zagraża dzieciom na wsi?

MK certyfikat 184

trzmiel maly 160

tauron maly

2019 Copyright SP Leśnica Rights Reserved