foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

„Wyprawka szkolna 2015”

Podstawowe informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników

w roku szkolnym 2015/2016

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręcznikówdofinansowania zakupu podręczników (termin składania wniosku do 11 września 2015 r.)

Oświadczenie o zakupie

Wyciąg z ustawy o świadczeniach rodzinnych

Wysokość dofinansowania w roku szkolnym 2014/2015 

  

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938).

Celem rządowego program pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. (Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.)

Komu przysługuje dofinansowanie zakupu podręczników?

  1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum.
  2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom:

1)   słabowidzącym,

2)   niesłyszącym,

3)   słabosłyszącym,

4)   z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)   z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)   z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)   z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)   z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

-   posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy.

Przepisu powyższego nie stosuje się do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

Kryteria uprawniające do otrzymania dofinansowania

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z wyszczególnionych poniżej kryteriów.

1. Kryterium dochodowe - dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł.

Uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.).

2. Szczególna sytuacja życiowa w rodzinie. W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693) pomoc może być udzielona uczniom, o których mowa w pkt. 1, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, tj. w szczególności z powodu:

1)   ubóstwa;   2)   sieroctwa;    3)   bezdomności;  4)   bezrobocia; 5)   niepełnosprawności;

6)   długotrwałej lub ciężkiej choroby;   7)   przemocy w rodzinie;

7a)  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8)   potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;  9)   bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10)  (uchylony)  11)  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;  12)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;  13)  alkoholizmu lub narkomanii;  14)  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;  15)  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

UWAGA: Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc zgodnie z tym kryterium, nie może przekroczyć w gminie 5 % ogólnej liczby uczniów z klas objętych programem.

3. Niepełnosprawność ucznia - podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

bez względu na dochód na jednego członka rodziny.

Ustalanie dochodu rodziny

Obliczanie dochodu rodziny odbywa się na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dochód rodziny - suma dochodów członków rodziny.

Dochód członka rodziny – przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Obecny okres zasiłkowy trwa od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. czyli rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy to 2013 r.

Należy przedstawić wszystkie dochody osiągane przez członków rodziny w 2013 r.

Do dochodu ustalonego nie wlicza się świadczeń rodzinnych otrzymanych na dziecko.

Dokumentowanie dochodu

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku 2013,

Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyćzamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

 

0B22A1B8 D7EC 47DD A4E8 C5E4271451C6

e dziennik

Co zagraża dzieciom na wsi?

MK certyfikat 184

2022 Copyright SP Leśnica Rights Reserved